Suannon Board

You are not logged in.

#1 2006-02-17 13:58:40

suannon @home
ผู้ดูแลบอร์ด
From: skn #24 / UW 132
Registered: 2005-03-12
Posts: 1,221
Website

ข้อบัญญัติเว็บบอร์ด

ข้อบัญญัติเว็บบอร์ดแห่งโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี พ.ศ. 2549

หมวด 1 บทนำ นิยาม และขอบเขตของข้อบัญญัติ
1. เว็บบอร์ด หมายถึง สถานที่สาธารณะเพื่อปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูล และแสดงความคิดเห็นผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
2. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี อาจใช้ชื่อเรียกได้แก่ ส.ก.น. หรือ สวนนนท์ หรือ สวนกุหลาบนนท์ หรือการผสมของชื่อดังกล่าว
3. เว็บบอร์ดแห่งโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี (เว็บบอร์ด, บอร์ด) หมายถึง เว็บบอร์ดที่ดูแลโดยคณะผู้ดูแลเว็บบอร์ด ส.ก.น.
4. คณะผู้ดูแลเว็บบอร์ด ส.ก.น. (SKN BMT - SKN BoardMaster Team) เป็นองค์กรอิสระที่เกิดจากการรวมตัวของนักเรียน ให้บริการเว็บบอร์ดในนามของนักเรียน ส.ก.น. และไม่ขึ้นอยู่กับหน่วยงานของโรงเรียนใดๆ ทั้งสิ้น
5. ในเอกสารการตลาด การเรียกเชื่อเว็บบอร์ดโดยทั่วไปอาจใช้เครื่องหมายบริการต่าง ๆ
6. ตราประจำองค์กรคือ ตราเสมากลับด้านเป็นรูปคนยื่นมือเข้าหากันในกรอบสี่เหลี่ยมจตุรัส
7. ข้อบัญญัตินี้มีเพื่อกำหนดแนวทางขององค์กรบริหารและดูแลเว็บบอร์ด และ การปฏิบัติของผู้ใช้ภายในเว็บบอร์ดเท่านั้น

หมวด 2 พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และ อุดมการณ์
8. คณะฯ มีความประสงค์ที่จะนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ของชาว ส.ก.น. ในทุกด้าน
9. คณะฯ มีความประสงค์ที่จะส่งเสริมสังคมประชาธิปไตย และ สังคมที่แบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกันอย่างเสรี
10. คณะฯ มีความประสงค์ที่จะเผยแพร่ผลงานและชื่อเสียงของนักเรียนและโรงเรียน
11. คณะฯ มีความประสงค์ที่จะนำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรงเรียนที่ถูกต้อง เป็นกลาง และไร้การแทรกแซงทางการเมือง
12. คณะฯ มีความประสงค์ที่จะส่งเสริมความปรองดองในหมู่นักเรียนและชุมชน ส.ก.น.

หมวด 3 เว็บบอร์ด
หมวดย่อย 1 สิทธิและหน้าที่ของผู้ใช้
13. ผู้ใช้คือบุคคลที่ใช้บริการของเว็บบอร์ด มีสองประเภทคือ ผู้ใช้ลงทะเบียน กับ ผู้ใช้ไม่ลงทะเบียน
14. ผู้ใช้ต้องปฏิบัติตามกฎกติกาของเว็บบอร์ด ได้แก่ ข้อบัญญัติ ระเบียบ และ คำสั่งของผู้ดูแล
15. ผู้ใช้ไม่ลงทะเบียน มีสิทธิจำกัดตามที่ผู้ดูแลกำหนด
16. ผู้ใช้ที่ลงทะเบียน มีสิทธิมากกว่าผู้ใช้ไม่ลงทะเบียน เป็นสมาชิกของเว็บบอร์ดที่มีบัญชีผู้ใช้กับเว็บบอร์ด และ สามารถใช้คุณสมบัติของระบบเว็บบอร์ดสำหรับผู้ใช้ได้ทั้งหมด
17. การลงทะเบียนกับเว็บบอร์ด ถือว่าเป็นการลงชื่อในสัญญาที่จะปฏิบัติตามกติกาของเว็บบอร์ด
18. สิทธิและขอบเขตในการแสดงความคิดเห็นและนำเสนอข้อมูลของผู้ใช้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กฎหมายบ้านเมือง และ ข้อบัญญัติเว็บบอร์ดแห่งนี้
19. ควรใช้เว็บบอร์ดอย่างมีมารยาท และเคารพในความคิดเห็นของผู้อื่น
20. ผู้ใช้ต้องรับผิดชอบในข้อความของตนทั้งหมด เว็บบอร์ดเป็นเพียงสื่อที่ใช้ในการแสดงเท่านั้น
21. ลิขสิทธิ์ข้อความเป็นของผู้เขียนนั้น

หมวดย่อย 2 ระเบียบว่าด้วยข้อความและพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
22. ห้ามนำเสนอข้อความ อันเป็น/หรือส่อไปในทางหยาบคาย ลามก อนาจาร ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดี
23. ห้ามนำเสนอข้อความ หรือ วิพากษ์วิจารณ์สถาบันชาติ ศาสนา มหากษัตริย์ และราชวงศ์ โดยเด็ดขาด
24. ห้ามนำเสนอข้อความอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความขัดแย้ง ท้าทาย ชักชวนให้ก่อเกิดความวุ่นวาย ในระหว่างบุคคล องค์กรและสถาบันต่างๆ
25. ห้ามนำเสนอข้อความอันมีเจตนาใส่ความผู้อื่นให้ได้รับการดูหมิ่น เกลียดชัง จากบุคคลอื่น
26. ห้ามนำเสนอข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
27. ห้ามนำเสนอข้อความขยะที่เป็นตัวอักษรสุ่ม
28. ห้ามโฆษณาผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ โดยเด็ดขาด เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากคณะฯ ซึ่งคณะจะเป็นผู้ปิดประกาศโฆษณาให้
29. ผู้ดูแลสงวนสิทธิ์ลบหรือแก้ไข้อความที่เข้าข่ายไม่พึงประสงค์ตามระเบียบนี้
30. ผู้ดูแลสวงนสิทธิ์ห้ามผู้ใช้เข้าเว็บบอร์ดได้ชั่วคราวหรือถาวรตามความรุนแรง

หมวด 4 ความมั่นคงของข้อมูล
31. ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ที่ระบบเว็บบอร์ดเก็บไว้เป็นความลับ ผู้ดูแลบอร์ดจะไม่เปิดเผยให้ใครโดยเด็ดขาด เว้นแต่บุคคลนั้นยินยอมเปิดเผยเอง หรือ ตามคำสั่งของศาล
32. ผู้ที่ตั้งใจก่อกวนระบบเว็บบอร์ด และ สร้างความเสียหายของข้อมูล อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมาย
33. ผู้ดูแลบอร์ดต้องสำเนาสำรองข้อมูลเว็บบอร์ดอย่างน้อยเดือนละครั้ง

หมวด 5 ผู้ดูแล และบุคลากรขององค์กร
34. ผู้ดูแลมีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยภายในเว็บบอร์ดตามข้อบัญญัตินี้
35. ผู้ดูแลมาจากการคัดเลือกบุคคลโดยผู้ดูแลเดิมตามความสามารถทางเทคนิค จริยธรรม ความซื่อสัตย์ และ ความรับผิดชอบ รวมถึงใจรักในงานที่ทำ
36. ผู้ดูแลต้องเป็น นักเรียน หรือ ศิษย์เก่า หรือ ครู-อาจารย์ หรือ บุคลากรของโรงเรียน เท่านั้น
37. ผู้ดูแลต้องจงรักภักดีต่อวิสัยทัศน์และอุดมการณ์ของคณะฯ และ ปฏิบัติงานโดยไม่มีการขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหน่วยงานอื่น
38. ผู้ดูแลที่ไม่จงรักภักดีต่ออุดมการณ์อาจหมดสภาพจากตำแหน่งผู้ดูแล
39. ผู้ดูแลที่ละเว้นจากการปฏิบัติหน้าที่เกินสามเดือนมีสิทธิ์พ้นจากตำแหน่งผู้ดูแล
40. มีประธานผู้ดูแลที่จัดการ บริหาร การทำงานของผู้ดูแลทั้งหมด
41. อาจมีบุคลากรอื่นๆ ทำงานให้กับคณะฯ ที่ไม่เป็นผู้ดูแลได้
42. ผู้ดูแลมีสองระดับคือ ผู้ดูแล ที่มีอำนาจเต็มที่และเท่าเทียม และ รองผู้ดูแล ซึ่งมีอำนาจเฉพาะการลบ ย้าย ปิด แก้ไข ปักหมุด กระทู้

หมวด 6 ธุรการ ธุรกิจ
43. เงินทุนที่นำมาให้บริการเว็บบอร์ดมาจากการบริจาคของผู้ใช้ ผู้ดูแล
44. การโฆษณาในเว็บบอร์ด ต้องกระทำผ่านระบบที่ทีมงานกำหนดไว้ โดยชำระค่าเช่าพื้นที่โฆษณาแล้ว

Offline

#2 2006-02-22 02:03:00

Kularb Chompoo - Fah
ผู้คุมกฎสูงสุด
From: สวนกุหลาบฯ
Registered: 2005-03-22
Posts: 678

Re: ข้อบัญญัติเว็บบอร์ด

หากผมจะขอช่วยร่างนี่ จะได้เปล่าครับ


ชาตินิยมสวนกุหลาบฯ
เมื่อฟ้าสีทองผ่องอำไพ สวนกุหลาบฯจะเป็นใหญ่ในแผ่นดิน
กุหลาบเป็นกระถางไม่จางกลิ่น สวนกุหลาบฯเปลี่ยนถิ่นไม่จางสี
p1020419gg7.th.jpg

Offline

#3 2006-02-23 06:56:11

suannon @home
ผู้ดูแลบอร์ด
From: skn #24 / UW 132
Registered: 2005-03-12
Posts: 1,221
Website

Re: ข้อบัญญัติเว็บบอร์ด

เสนอความคิดได้ครับ

Offline

Board footer

Powered by FluxBB