Suannon Board

You are not logged in.

#1 2011-04-19 15:58:58

peazaskn31
สมาชิก
Registered: 2010-07-02
Posts: 5

โรงเรียนเรามี11สวนแล้วนะ คือ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

จาก ลส.สู่ ส.ก.นศ.

การเปลี่ยนโรงเรียนลานสกาประชาสรรค์เป็น สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาและสร้างโอกาสทางการศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราชให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น โดยกำหนดโรงเรียนลานสกาประชาสรรค์ เป็นโรงเรียนร่วมพัฒนา กับโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร และเปลี่ยนชื่อโรงเรียนลานสกาประชาสรรค์ เป็นโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
เหตุผล

ทำไมเลือกลานสกาประชาสรรค์ มีโรงเรียนอยู่สามโรงในรูปแบบการพัฒนาตามกระบวนการนี้ คือ

    โรงเรียนนาบอน
    โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก
    โรงเรียนลานสกาประชาสรรค์

จากทำที่ตั้ง คุณภาพงาน ความสำเร็จในอดีตและปัจจุบันรวมทั้งระยะทาง เป็นข้อมูลตัดสินใจให้มีการพิจารณาในเรื่องนี้ จึง เป็นลานสกาประชาสรรค์ โดยคำนึงถึงจุดกระจายความเจริญ และพัฒนาการศึกษาในรูปแบบโรงเรียนคุณภาพในกระจายอยู่ในต่างอำเภอเป็นจตุรทิศ คือ

    ทิศเหนือ (สภาพจริงคือตะวันออกเฉียงเหนือ) โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
    ทิศตะวันออก โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช
    ทิศใต้  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้
    ทิศตะวันตก โรงเรียนลานสกาประชาสรรค์ (เป็นโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช)

การที่ พลเอกเปรม  ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ โดยประวัติท่านเกิดที่อำเภอนี้ (ใกล้วัดปะธรรมาราม) เมื่อกล่าวถึงบารมีและเจตนาที่ดีต่อประเทศชาติ ถือเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งความยั่งยืนของความเป็นไทยที่สุดขณะนี้ เมือประกอบกับท่านเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จึงเป็นเหตุผลอีกประการหนึ่งต่อการเปลียนแปลงในครั้งนี้

การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา การสั่งสมคุณงามความดี เกียรติยศ และคุณค่าทางการศึกษ ของโรงเรียนลานสกาประชาสรรค์ เป็นสิ่งที่ปรากฏ และเมือได้ร่วมพัฒนาอยู่ในเครือข่ายกับโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ก็ยิ่งจะนำไปซึ่งความพร้อม โอกาส และความสำเร็จอันจะเป็นผลดีต่อ

    ชาวลานสกาประชาสรรค์
    อำเภอลานสกา
    จังหวัดนครศรีธรรมราช
    สังคมการศึกษาทั่วไปเป็นส่วนรวม

ส่วนที่สำคัญประการหนึ่ง คือ โอกาสด้านงบประมาณ ถือว่าเป็นโอกาสที่จะได้รับมากและสูงสุดในการที่จะได้รับอนุเคราะห์ และถือโอกาสเปลี่ยนป้าย เปลี่ยนชื่อ เพือดำเนินการด้านคุณภาพจะมี สามระยะ

    ระยะเร่งรัด ดำเนินการในเรื่อง ปรับปรุ่งภูมิทัศน์ ปรับปรุงอาคารเรียน
    ระยะดำเนินการ ดำเนินการในเรื่อง ห้องเรียนคุณภาพ กำหนดครูเกินเกณฑ์เพื่อคุณภาพ การจัดวัสดุ ครุภัณฑ์ ฯลฯ
    ระยะร่วมพัฒนา การประชุมสัมมนา การพัฒนาตามเครือข่ายสวนกุหลาบ การศึกษาดูงาน การพัฒนาโครงการพิเศษ

Last edited by peazaskn31 (2011-04-20 18:50:22)

Offline

#2 2011-05-01 16:45:22

kim_sk132
สมาชิก
From: 109 สู่ 212
Registered: 2008-07-27
Posts: 175
Website

Re: โรงเรียนเรามี11สวนแล้วนะ คือ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

10 สวนฯก็เยอะมากแล้ว ยังจะเพิ่มอีกหรอครับเนี่ย

เวลาจัดค่ายได้เหนื่อยกันแน่ๆเลย


2615_24092.jpg2615_skn.jpg

Offline

Board footer

Powered by FluxBB