Suannon Board

You are not logged in.

#26 2005-05-29 08:56:35

~
สมาชิก
From: $l<l\l #29 1/9
Registered: 2005-05-24
Posts: 35

Re: เสนอแนวทางแก้ไขการจัดตั้งชมรม

ชมรมตดสนั่น


-<๛?-"ซบที่oกฉัu-Cl@sH"~*>-
~ ?เจ็บแค่ไหนให้ฉันคอยรักษาเยียวยา ให้เธอมามาซบลงที่ตรงกลางใจ ปล่อยความช้ำที่เขาทำให้เธอเสียใจ ผ่านอกฉัน ให้น้ำตาผ่านลึกลงใจ (ฉันจะซับมันเอง...)๐~

Offline

#27 2005-05-29 13:03:54

satoru
ผู้ดูแลบอร์ด
From: มศก.66 & ส.ก.น.27
Registered: 2005-03-15
Posts: 7,081

Re: เสนอแนวทางแก้ไขการจัดตั้งชมรม

กรรมครับกรรม

อยากตั้งNegima Club อ่ะ 555+ กิจกรรมชุมนุม

Offline

Board footer

Powered by FluxBB